Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

bukazla
18:25
Reposted fromFlau Flau viamiimi miimi
bukazla
18:24
bukazla
18:24
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viamiimi miimi
bukazla
18:24
Reposted fromshakeme shakeme viamiimi miimi
bukazla
18:23
2811 8670 390
Reposted fromsoftboi softboi viademoralizuje demoralizuje

March 10 2019

bukazla
20:00
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
bukazla
20:00
19:59
2780 a8ad 390

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer
bukazla
19:58
9719 5717 390
Reposted fromonnomnom onnomnom viakalbien kalbien
bukazla
19:58
Reposted fromshakeme shakeme viael-kaktus el-kaktus

March 09 2019

bukazla
18:27
8958 a82f 390
Reposted fromsavatage savatage viagdziejestola gdziejestola
bukazla
18:26
1720 c893 390
Reposted fromkarahippie karahippie
bukazla
18:26
pisanie się
odnoszę wrażenie że długotrwały związek międzyludzki nie opiera się na stronie biernej: "być sobie pisanym"
w grę musi wchodzić czynne i codzienne "pisanie się sobie" nawzajem nawet wtedy gdy boli ręka
szczególnie wtedy
                                                                   - Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwojtekj wojtekj viagdziejestola gdziejestola
bukazla
18:26
1312 7651 390
bukazla
18:25

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"

March 08 2019

17:08
bukazla
17:07
Zdumiewa mnie, jak mało płaczą współczesne kobiety, a jeśli już płaczą, to wstydliwie i jakby przepraszająco. Ubolewania godne, że wstyd lub moda odbierają nam tę naturalną funkcję. Potrzebujemy wilgoci, by stać się kwitnących drzewem, inaczej poniesiemy klęskę. Płacz jest rzeczą dobrą, zbawienną, słuszną. Nie rozwiązuje dylematów, ale dzięki niemu trwamy, nie upadamy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
bukazla
17:05
9580 fcb6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajesuismadeleine jesuismadeleine
bukazla
17:04
bukazla
17:04
Reposted fromAgnya Agnya vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl